Līderi
rītdienai

Privātuma politika

Personas datu apstrādes vispārīgie principi

TERMINI UN DEFINĪCIJAS

 1. Personas datu operators ‒ jebkura persona, kura apstrādā personas datus, un/vai jebkura persona, kuras uzdevumā personas dati tiek apstrādāti.
  1.1. Galvenais operators / pārzinis‒ TALENTOR LATVIA SIA, reģistrācijas numurs: 40003948948, juridiskā adrese: Ausekļa iela 11-210, Rīga, LV-1010.
  1.2. Pilnvarotais operators ‒ TALENTOR LATVIA SIA klients (juridiska persona) / sadarbības partneris, kuru galvenais operators ar līgumu ir pilnvarojis veikt personas datu apstrādi.
  1.3. Datu operators – TALENTOR LATVIA SIA darbinieks / pilnvarota persona, kas darba vajadzībām vai līguma izpildes vajadzībām veic personas datu apstrādi.
 1. Datu subjekts ‒ jebkura fiziska persona jeb klients/kandidāts (fiziska persona), kura ir paziņojusi savus personas datus galvenajam operatoram un kuras datus apstrādātā personas datu operators saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
 2. Personas dati‒ dati par datu subjektu, kurus datu subjekts ir iesniedzis/paziņojis galvenajam personas datu operatoram personāla vadības pakalpojumu, tai skaitā, personāla atlases, personāla konsultāciju, karjeras konsultāciju, novērtēšanas, mācību, aprūpētā darba uzteikuma un koučinga procesā (tostarp, izmantojot galvenā operatora kandidātu sistēmu https://talentorlatvia.recman.no/register.php).

Šie dati iekļauj:

 • iesniedzēja vārdu, uzvārdu;
 • kontakttālruni, e-pasta adresi;
 • sadarbības mērķi.
  Personāla vadības pakalpojumi kā personāla atlase, novērtēšana, aprūpētā darba uzteikuma u.c. var papildus iekļaut iesniedzēja darba pieredzes aprakstu (CV, darba vietas, pozīcijas u.c.), interesējošās jomas un pozīcijas, vēlme izskatīt jaunas vakances.
 1. Personas datu apstrāde‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, tostarp vākšana, reģistrēšana, ievadīšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, sakārtošana, atklāšana, piekļuves piešķiršana, apskate un izguve, personas datu izmantošana, nodošana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
 2. Trešā persona‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, galvenais operators, pilnvarotais operators vai persona, kura apstrādā personas datus tiešā galvenā vai pilnvarotā operatora uzdevumā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI

 1. Galvenais personas datu operators apstrādā personas datus ar mērķi sniegt personāla vadības pakalpojumus, tai skaitā, personāla atlasi, personāla konsultācijas, novērtēšanu, mācības, aprūpētā darba uzteikumu un koučingu, vai Klienta dotā uzdevuma sekmīgai izpildei par ko noslēgts attiecīgs līgums.
 2. Iegūtie personas dati tiek saglabāti TALENTOR LATVIA SIA datu bāzē uz projekta laiku (personāla atlasē), divus gadus no piekrišanas par personu datu apstrādi sniegšanas vai divus gadus no pēdējās datu atjaunošanas ar mērķi informēt par interesējošām vakancēm.
 3. Lai nosūtītu aktualitātes un/vai marketinga materiālus, datu operatoram ir jāiegūst atsevišķa datu subjekta piekrišana.
 4. Personas datu operators nedrīkst nodot, iznomāt personas datus vai jebkādā citā veidā nodot tos nevienai trešai personai un nevienas trešās personas izmantošanai (izņemot gadījumus un ciktāl tas ir paredzēts šajos Personas datu apstrādes vispārīgajos principos).
 5. Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA

 1. Personas dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kuru saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.(1) apakšpunktu un ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.(1) pantu Datu subjekts ir sniedzis.
 2. Datu subjektam jādod piekrišanu personasdatu operatoram viņa vai viņas personas datu apstrādāšanai saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi.

Lai dotu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāatzīmē atbilstošs lodziņš galvenā datu operātora / datu pārziņa kandidātu sistēmā https://talentorlatvia.recman.no/register.php un/vai jāparaksta vienošanās, kas tiek uzglabāta galvenā datu operatora / datu pārziņa faktiskā adresē: Ausekļa ielā 11-210, Rīga, LV-1010 un tiek uzskaitīta attiecīgā Galvenā operatora vestajā reģistrā. 

 1. Personāla atlasē piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai pieteiktos uz vakantu pozīciju, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka galvenais operators nenovērtēs datu subjekta piemērotību vakantajam amatam.
 2. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to galvenajam personas datu operatoram uz e-pasta adresi [email protected] un/vai dzēšot savu kandidāta profilu galvenā datu operatora / datu pārziņa kandidātu sistēmā https://talentorlatvia.recman.no/register.php Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes pieļaujamību un likumību, kas ir notikusi līdz piekrišanas atsaukšanu ir saņēmis Galvenais operators.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

 1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas personas datu operatora rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi, pārbaudot savu profilu kandidātu sistēmā vai veicot rakstisku pieprasījumu Galvenajam operatoram.
 2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt pretenzijas attiecībā uz savu personas datu apstrādi, tostarp pieprasīt savu personas datu apstrādes vai izpaušanas izbeigšanu, vai piekļuves personas datiem izbeigšanu un/vai savākto datu dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu, ka šīs tiesības izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai jebkuriem citiem tiesību aktiem.
 3. Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, pieprasot savu personas datu dzēšanu un šāds pieprasījums ir jārespektē, ja vien tas nav pretrunā ar likumu.
 4. Ja datu subjekts konstatē, ka personas datu operators, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis viņa vai viņas tiesības, vai datu subjekts pieprasa dzēst savus datus, datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai dzēšanu personas datu operatoram uz e-pastu [email protected] Savu tiesību aizsardzībai datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA

 1. Personas datu operatoram jānodrošina personas datu aizsardzību ar visu veidu organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. Personas datu operators apstiprina, ka visi pasākumi, kas ir nepieciešami personas datu aizsardzībai, ir tikuši īstenoti, personas datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi.
 2. Personas datu operatoram ir jāļauj piekļūt personas datiem tikai tiem personas datu operatora darbiniekiem, kuri ir periodiski iziet personas datu lietotāja apmācību un zināšanu pārbaudi personas datu aizsardzības jomā un kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus un tikai tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus.
 3. Personas datu operators ir atbildīgs par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā pēc tās stāšanās spēkā konkrētajā datu apstrādes (ES) dalībvalstī.

 

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Talentor Latvia SIA, zvanot + 371 67324255 vai rakstot uz [email protected]

Sazinieties ar mums

Veiksmīga sadarbība sākas ar sarunu

Esam vienmēr atvērti sarunai un labprāt uzklausīsim Jūsu stāstu pie kafijas tases Talentor Latvia mājīgajā birojā, Rīgas Klusajā centrā. Ikdienā esam sastopami no 9:00 līdz 17:00, taču Jūs vienmēr varat piezvanīt mums, vai nosūtīt ziņu Whatsapp, kā arī aizpildīt kontaktformu zemāk.  Pievieno failu PDF vai Word formātā līdz 12MB

  Talentor Latvia SIA

  PVN Reģistrācijas Nr. LV40003948948
  Bankas konta Nr: LV23HABA0551017826360, Swedbank AS

  Ausekļa iela 11-210
  Rīga, Latvija
  LV - 1010

  Talentor Latvia ir vadošais augstākā un vidējā līmeņa personāla atlases uzņēmums ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu. Talentor Group veic darbību 30 pasaules valstīs - Baltijā, Skandināvijā, Rietumeiropā, Centrāleiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā un Dienvidāfrikā.